Arvonlisä- ja autoverotuottojen odotetaan kasvavan myönteisen talouskehityksen vuoksi

Hallitus korotti verotuloarviota 490 miljoonalla eurolla, mutta vähensi nettolainanoton tarvetta vain 178 miljoonalla eurolla.

Hallitus päätti tänään perjantaina kuluvan vuoden ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keskiviikkona 25. toukokuuta.

Verotuloarviota korotetaan yhteensä 490 miljoonalla eurolla. Odotettua myönteisemmän talouskehityksen vuoksi arvonlisäverontuottoa esitetään korotettavaksi 186 miljoonalla eurolla ja autoveroa 52 miljoonalla eurolla.

Perintö- ja lahjaveron tuottoa esitetään korotettavaksi 220 miljoonalla eurolla. Perintö- ja lahjaveron ennakoitua suurempaan tuottoon on vaikuttanut veroerien käsittelyn nopeuttaminen Verohallinnossa kuluvan vuoden aikana.

Lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 178 miljoonalla eurolla, kun varsinaisten tulojen 482 miljoonan euron lisäys ja määrärahojen 304 miljoonan euron lisäys otetaan huomioon. Valtion nettolainanotoksi arvioidaan 5,4 miljardia euroa vuonna 2017.

Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden lopussa 108 miljardia euroa, mikä on 49 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Varsinais-Suomen positiiviseen rakennemuutokseen rahaa

Valmistavan teollisuuden kasvun vaikutus ulottuu Varsinais-Suomessa 2020-luvulle asti. Alueella on merkittävä osaamisen ja lisätyövoiman tarve. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi ehdotetaan varoja positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen Varsinais-Suomessa.

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukeviin kasvupilotteihin positiivisen rakennemuutoksen alueilla ehdotetaan osoitettavaksi kaksi miljoonaa euroa. Vuosina 2017–2019 toteutettavissa pilottihankkeissa selvitetään tarkemmin alueiden ammatillisten osaajien tarvetta sekä luodaan toimintamalleja, joilla voidaan nopeasti ja etupainotteisesti vastata osaajatarpeeseen.

Positiivisen rakennemuutoksen alueiden ammattikorkeakoulutuksen vahvistamiseen vuosina 2017—2019 ehdotetaan lisättäväksi neljä miljoonaa euroa. Tekniikan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisen alustan luomiseen Turkuun ehdotetaan varattavaksi kaksi miljoonaa euroa. Toimintamallin kehittämiseen Suomen tekniikan alan yliopistojen välisenä yhteistyönä Lounais-Suomessa ehdotetaan 12 miljoonaa euroa vuosina 2017–21.

Hallitus arvioi vuoden 2020 loppuun mennessä, miten tekniikan korkeakoulujen yhteistyö on onnistunut tyydyttämään rekrytointitarpeen Lounais-Suomessa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös, onko tarvetta tehdä tekniikan yliopistojen koulutusvastuujaon osalta muutoksia.

Liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi käynnistetään tiesuunnitelman päivittäminen yhteysvälillä valtatie 9 Turku–Tampere välillä Liedon asema–Aura.

Meriväyliä syvennetään merikuljetusten helpottamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa 16,7 miljoonaa euroa alueellisille ELY-keskuksille julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. Määrärahoilla vastataan akuutteihin talous- ja työllisyystilanteen vaatimuksiin sekä positiiviseen rakennemuutokseen ja vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Lisämäärärahoja osoitetaan Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Hämeeseen, Pirkanmaalle, Kaakkois-Suomeen, Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Oulun meriväylä -hankkeeseen ehdotetaan 12,5 miljoonaa euron määrärahaa väylän syventämiseen 10 metristä 12,5 metriin sataman kuljetustehokkuuden nostamiseksi. Rauman meriväylä -hankkeen valtuutta ja määrärahaa ehdotetaan lisättävän kahdella miljoonalla eurolla. Vuosaaren meriväylän syventämiseen osoitetaan varat vuoden 2018 talousarviossa. Valtion rahoitusosuus on 10 miljoonaa euroa.

Suomi on viennissä ja tuonnissa riippuvainen merikuljetusten kannalta tärkeiden väylien liikennöitävyydestä ja kapasiteetista.

Uudenkaupungin radan sähköistämiseen ehdotetaan 21 miljoonan euron valtuutta. Sähköistämisen tavoitteena on saada kustannussäästöjä liikennöinnissä sekä pienentää turvallisuus- ja ympäristöriskejä Turun ratapihalla.

Rakenteilla olevan KymiRing moottoriurheilukeskuksen rakentamiskustannuksiin myönnettävään avustukseen ehdotetaan 3,5 miljoonan euron määrärahaa. Valtionavustuksen myöntämisen ja maksamisen ehtona on, että rahoittajien antamin oikeudellisesti pitävin rahoitussitoumuksin voidaan todeta moottoriurheilukeskushankkeen vaatiman koko rahoituksen toteutuvan.

Hankkeeseen valtatie 12 Tillola–Keltti osana Lahti–Kouvola-yhteysväliä ehdotetaan 14 miljoonan euron valtuutta. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen sekä liikenteen ohjaaminen eritasoliittymän kautta KymiRingin moottoriradalle. Hankkeen toteutuminen on ehdollinen KymiRingin rahoituksen toteutumiselle.

Vastaanottokeskuksissa ennakoitua enemmän väkeä

Maahanmuuttoon liittyvän vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavien tukien budjetoitua määrärahaa ehdotetaan nostettavaksi 14,9 miljoonalla eurolla. Vastaanoton piirissä on kuluvana vuonna ennakoitua suurempi henkilömäärä eli keskimäärin 14 700 henkilöä. Vapaaehtoisen paluun määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi kolmella miljoonalla eurolla.

Sotilaallisen kriisinhallinnan menoja ehdotetaan lisättäväksi n. 8,6 miljoonaa euroa lähinnä Irakin koulutusoperaation jatkamisen vuoksi.

Suomi 100 -itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää haun kolmeen uuteen avustusohjelmaan. Ylimääräiseen hakuun ehdotetaan kohdennettavaksi 5,5 miljoonaa euroa. Haku kohdennetaan yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Finnvera Oyj:n varainhankinnan valtuuteen ehdotetaan 500 miljoonan euron lisäystä, joka aiheutuu valtion Finnveralle valtion talousarvion puitteissa myöntämien lainojen enimmäismäärän nostosta.

Innovaatiorahoituskeskus Tekesin lainavaltuuteen ehdotetaan siirrettäväksi 10 miljoonaa euroa Tekes Pääomasijoitus Oy:n pääomitukseen varatuista määrärahoista käytettäväksi pilotointi- ja demohankkeiden vauhdittamiseen. Valtuuslisäyksestä aiheutuva määrärahasiirto on 4,3 miljoonaa euroa.

Valinnanvapauspilotteihin 30 miljoonaa euroa

Maakuntien tietohallinnon perustamiseen sekä maakuntien esivalmisteluun ja väliaikaishallinnon menoihin ehdotetaan 22 miljoonan euron lisäystä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin myönnettäviin valtionavustuksiin ehdotetaan kohdennettavaksi yhteensä 30 miljoonan euron määräraha.

Governia Oy:n pääomittamiseen ehdotetaan 8,2 miljoonan euron määrärahaa. Suomen valtio ja Venäjän federaatio valmistelevat sopimusta Pietarissa sijaitsevan Suomi-talo -kiinteistön hankinnasta Suomen valtiolle. Valtiosopimuksessa kohteen ostajana toimisi valtion puolesta valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö Governia.

Valtion takaussuorituksiin ehdotetaan 8,2 miljoonan euron lisäystä Suomen Pietarin instituuttia ylläpitävän Pietari-säätiön Pietarin Suomi-talon peruskorjaukseen liittyvän lainan takaussuoritukseen luotonantajan sanottua lainan irti.

Neste Oyj:n ja Vapo Oy:n valtion omistusosuutta ehdotetaan laskettavaksi nykyisestä 50,1 prosentista siten, että omistusosuudeksi jää kummassakin yhtiössä kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta vähintään 33,4 prosenttia. Tällöin valtio voi vielä turvata asemansa kaikkiin merkittäviin osakeyhtiötä koskeviin päätöksiin.

Luonnonvarakeskukselle ehdotetaan 1,6 miljoonan euron lisäystä Savonlinnan toimintojensa uudistamiseen strategiseksi toimipisteeksi, joka kehittää toimintatapoja ja uusia liiketoimintamalleja metsäbiotalouden tutkimustulosten siirtämiseksi käytäntöön.

Työttömyysturvan aktiivimallin käyttöönottoon ehdotetaan 10 miljoonan euron lisämäärärahaa julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin.

Valtion korvaukseen maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin ehdotetaan yhden miljoonan euron lisämäärärahaa. Määräraha käytetään maatalousyrittäjien jaksamista tukevaan hankkeeseen.

Ympäristöministeriölle ehdotetaan viiden miljoonan euroa ympäristövahinkojen torjuntaan aiheutuen Belvedere Mining Oy:n konkurssin aiheuttamasta ympäristön pilaantumisuhasta.

Kommentit