Perustuslakivaliokunnan 15. lokakuuta antaman lausunnon mukaan esityksen lakiehdotuksia ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Apulaisprofessori hallituksen esityksistä: Miten tämä on mahdollista?

Julkisoikeuden apulaisprofessori ihmettelee hallituksen esityksiä matkustus- ja ravintolarajoituksista.

Apulaisprofessori Pauli Rautiainen ihmettelee perustuslakiblogissa hallituksen uusimpia esityksiä liittyen tartuntatautilain muutoksiin. Perustuslakivaliokunta antoi esityksistä torstaina kaksi hyvin kriittistä lausuntoa.

Esitykset koskivat valtion rajat ylittävän liikkumisen koronatestausta ja ravintolarajoituksien jatkamista. Rautiainen kysyy, miten on mahdollista, että niin epäonnistuneita esityksiä on voitu valmistella ja tuoda eduskuntaan. Hänen mukaansa valiokunnan lausuntojen johdosta molempien esitysten pykälät kirjoitetaan nyt lähes kokonaan uudestaan.

Hallituksen esitystä tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta on Rautiaisen mukaan ”kenties epäonnistunein hallituksen esitys vuosikymmeniin”. Valiokunnan mukaan ”hallituksen esitys on kokonaisuudessaan ja niin merkittävällä tavalla vastoin perustuslakia, että sitä ei voida korjata eduskuntakäsittelyn aikana.”

Rautiainen vertaa nyt annettua tyrmäystä Juha Sipilän hallituksen kauteen, jolloin perustuslakivaliokunta ei tyrmännyt yhtään esitystä yhtä vahvasti. Rautiainen päättelee että ”monet ongelmat, jotka vielä hetki sitten liitettiin julkisessa keskustelussa nimenomaan Sipilän hallitukseen, kertovatkin lainvalmistelukulttuurimme ja siihen liittyvän hallinnollis-poliittisen kulttuurimme systeemis-rakenteellisista ongelmista”.

Keskeisenä ongelmana apulaisprofessori pitää sitä, ettei esityksestä käynyt kunnolla ilmi keihin se kohdistuu ja millainen toimivalta millekin viranomaiselle annetaan. Rautiaisen mukaan jo valmisteluvaiheessa on ollut selvää, että esitys tulee törmäämään perustuslaillisiin ongelmiin. Esimerkiksi oikeusministeriön kriittinen lausunto on lähes kokonaan sivuutettu. Oikeuskanslerin olisi Rautiaisen mukaan pitänyt puuttua peliin ennen esityksen tuomista eduskuntaan.

Eikö ymmärretä, mitä keväällä tapahtui?

Kaikkein kummallisimpana hän pitää Liikenne- ja viestintäministeriön 8.10. eduskunnalle lähettämää muistiota, jossa tehtiin hallituksen esityksen sisältämiin pykäliin lukuisia merkittäviä muutoksia. ”Perustuslaki ei tunne tällaista asian vireille saattamisen tapaa, sillä perustuslain esitöissä on yleisesti torjuttu käytäntö, jonka mukaan hallitus, tai yleensä esittelevä ministeriö, tekee suoraan muutosehdotuksia asiaa käsittelevälle valiokunnalle”, Rautiainen kirjoittaa.

Pykälämuutokset olisi voitu antaa perustuslain tuntemalla tavalla täydentävällä hallituksen esityksellä valtioneuvoston yleisistunnossa. Istunto pidettiin samaisena torstaina 8. lokakuuta, kun muistio toimitettiin eduskuntaan. Kuin pisteenä iin päälle, muistion muutokset tekivät esityksestä Rautiaisen mukaan sisällöllisesti vielä huonomman. Hän peräänkuuluttaa toimia, jotta vastaavaa ei enää pääse tapahtumaan.

Ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitetaan parhaillaan tartuntatautilain väliaikaisten säännösten ja niiden nojalla annettujen valtioneuvoston asetusten mukaisesti 31. lokakuuta 2020 saakka. Hallituksen esityksen mukaan tartuntatautilain säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 28. helmikuuta 2021 saakka.

Tässä yhteydessä Rautiainen ihmettelee, miten valtioneuvosto on voinut tuoda eduskuntaan pykälät sellaisina, joista oli lakia vahvistettaessa todettu, että niitä tulee tulkita vastoin niiden sanamuotoa. Hän viittaa keväiseen presidentin esittelyyn, jolloin ”oikeuskansleri saneli pöytäkirjaan, että laki voidaan vahvistaa vain, jos sitä tulkitaan lakia sovellettaessa vastoin lain sosiaali- ja terveysvaliokunnassa saamaa sanamuotoa perustuslakivaliokunnan lausuntoon tukeutuen”.

Hallitus kuitenkin toi eduskuntaan pykälät sellaisina, joista oli lakia vahvistettaessa todettu, että niitä tulee tulkita vastoin niiden sanamuotoa. ”Hallituksen esityksessä ei perustella asiaa millään tavalla – ollaan kuin keväistä presidentin esittelyn istuntotapahtumaa ei olisi koskaan tapahtunut. Ikään kuin valtioneuvosto ei olisi ymmärtänyt mitä keväällä tapahtui”, Rautiainen ihmettelee.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt