Aluehallintovirastot vastustavat valtion keskushallinnon vahvistamista

Aluehallintovirastojen näkemyksen mukaan valtion aluehallintoa täytyy uudistaa tavoitteena tehtävien tehokas ja vaikuttava hoitaminen sekä valtion aito läsnäolo alueilla.

Aluehallintovirastot eivät kannata valtion keskushallinnon vahvistamista ja ministeriökohtaisen putkihallinnon perustamista alueille, vaan esittävät poikkihallinnollista, toimivaa valtionhallintoa vastinpariksi itsehallintoalueille.

Aluehallintovirastot tukevat hallituksen linjauksia aluehallinnon uudistamiseksi ja itsehallintoalueiden muodostamiseksi.

– Valtion aluehallinnosta tulee lähtökohtaisesti siirtää itsehallintoalueille kehittämistehtäviä ja tehtäviä, jotka ovat luonteeltaan itsehallintoalueille sopivia. Valtiolliset tehtävät ja erityisesti tehtävät, joissa käytetään oikeusharkintaa, tulee säilyttää valtionhallinnossa. Tällaisia tehtäviä ovat erityisesti valvontaan, ohjaukseen ja lupahallintoon liittyvät tehtävät, aluehallintovirastot sanovat yhteisessä kannanotossaan.

Niiden mukaan aluehallintouudistusta toteutettaessa on selkiytettävä myös valtion keskushallinnon ja aluehallinnon roolit ja tehtävät sekä poistettava päällekkäisyyksiä lupa-, ohjaus- ja valvontaprosesseista.

Aluehallintovirastot suhtautuvat kielteisesti ministeriöiden esityksiin viedä asioita alueilta keskusvirastoihin ja ministeriöihin tai uusiin perustettaviin lupa- ja valvontavirastoihin.

– Nämä esitykset veisivät hallintoa kymmeniä vuosia taaksepäin ja johtaisivat keskushallinnon kaksiportaisuuteen. Jo 1990-luvulla päätavoite oli keventää keskushallintoa ja pyrkiä yksiportaiseen keskushallintoon. Erilliset valvonta- ja lupavirastot omine alueellisine toimipisteineen johtaisivat sirpaloitumiseen ja olisivat ristiriidassa keskushallinnon uudistamishankkeen ja hallitusohjelman tavoitteiden kanssa, joissa hallinnonalojen raja-aitoja pyritään madaltamaan tai jopa poistamaan kokonaan.

Aluehallintovirastot esittävätkin, että valtion alueille jäävät tehtävät kootaan kuuteen nykyiseen aluehallintovirastoon.

– Tällä tavoin alueille muodostettaisiin alueellisesti kattavat, monialaiset valtion virastot, jotka tukisivat tehokasta ja tuottavaa asioiden hoitamista valvonta-, ohjaus- ja lupa-asioissa.

Suomen kuusi aluehallintovirastoa ottivat keskiviikkona yhteisesti kantaa hallituksen aluehallintouudistukseen.

Kommentit